Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
Együtt könnyebb!

 Évi adója 1%-ával
kérjük, ne feledkezzen meg rólunk, családjainkról!

Adószámunk: 18559547-1-09

Számlaszámunk:60600084-10022276

Köszönjük!

Az egyesület és az egyesület tevékenységének bemutatása

Egyesületünk 2000-ben alakult. Ugyanebben az évben közhasznúvá váltunk. Szervezetünk a Nagycsaládosok Országos Egyesületének önálló jogi személyiséggel rendelkező tagegyesülete.

Főként a családokért, a családokban felnövekvő gyermekekért, a nagycsaládok érdekvédelméért, egészségmegőrzéséért, közösséggé szervezésükért dolgozunk. Egyesületünk tagjai a három vagy több gyermeket tudatosan vállaló családok.

Megalakulásunk óta tagságunk minden évben megduplázódik, jelenleg 250 tagcsaládot számlál. Egyesületünk dinamikusan fejlődik. Szinte nem veszítettünk tagokat.

Megalakulásunk óta tevékenységi körünk is évről – évre bővül, megőrizve az eredeti alappilléreket:

-          értékfelmutatás ( a családok, a családokban felnövekvő gyermekek értékeit )

-          érdekképviselet, érdekvédelem

-          közösségépítés, -fejlesztés  

Ezen fő területek egyre tartalmasabb, tágabb tartalommal bővülnek.

 

Kéthetente rendszeresen találkozunk. Amíg a felnőttek különböző témákban tanácskoznak, előadásokat hallgatnak, addig a gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, sport programokat, tréningeket szervezünk, tartunk. Már 10. éve a Széchenyi kerti Református Egyházközség Mindenki Otthona elnevezésű közösségi házában tartjuk foglalkozásainkat. Az idén még inkább differenciálunk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Gyerekeink részére háromféle állandó foglalkozást kínálunk: kézműves, logi-suli és fejlesztő - közösség építő játékok.

Ezek a tanulást segítő figyelemkoncentrációt, megismerő képességet fejlesztő játékok állandóan várják gyermekeinket. Egyesületünk tagjai között sokféle szakember található, pl. pedagógus, védőnő és orvos is, programjaink az ő szakmai segítségükkel folynak.

Kéthetenkénti alkalmainkon egészségügyi programsorozatot indítottunk, melybe orvosokat, védőnőket, dietetikust, táplálkozáskutatót, gyógytornászt vontunk be.

A programsorozatnak nagy sikere volt, így ezt az idén folytatjuk.

Felnőtt házaspárok számára szerepjátékot, önismereti tréninget tartunk.

- Több civil szervezettel is együttműködünk, pl. Gyermekeinkért Egyesület, Magyarságmentési Misszió, Tájékozódási Futószövetség, Esélyegyenlőség Alapítvány, Máltai Szeretetszolgálat, Esélyek Háza, Többkultúrájúak Egyesülete, Floorball Egyesület, különböző családsegítő szolgálatok stb.

- Ökológiai vetélkedőt, -előadást, játékos sportvetélkedőket szervezünk. Programjainkkal sikerül kimozdítani a családokat és hasznos, tartalmas szabadidős programot kínálni. A fiataljaink is gyakorlati alternatívákat kapnak és kimozdulnak a számítógép és a Tv káros bűvköréből.

-Kapcsolódtunk és kacsolódunk több civil szervezet egészségmegőrző programjához illetve rendszeresen szervezünk magunk is ilyen programokat.

-A gyermeknapot és a Mikulás ünnepet immár 11. éve hagyományőrző módon pl. Hármashegyalján rendezzük tájékozódási futóversennyel összekapcsolva. Nagy sikere van családjaink körében a Keresd a Mikulást! Programunknak, ahol a családok a tájékozódási pontokat megtalálva gyümölcsöket gyűjthettek.

-Számtalan egyéb kulturális programjaink is rendszeresek. Hangversenyeken, előadóesteken, színházlátogatáson veszünk részt. Mosolygó Ősz ill. Mosolygó Tavasz c. rendezvénysorozatunk is hagyománnyá vált.

-Családjaink és gyermekeink több nyári táborban, üdülésen vesznek részt. Felügyeletüket egyesületünk szervezi meg. A programokat az 1% és pályázati sikereink biztosítják.

- Minden évben képviseljük városunkat, régiónkat az őszi Nagycsaládos Találkozón.

- 2011-ben Debrecenben lesz a régiós nagycsaládos találkozó.

- Rendszeres résztvevői vagyunk konferenciáknak, fórumoknak, Családkongresszusnak.

2004-ben egyesületünket érte az a megtiszteltetés, hogy a Családkongresszust Debrecenben rendeztük meg.

-Régiónkban több nagycsaládos egyesület, csoport megalakulásában segítettünk. 

- Felkérésre előadásokat tartunk, pl. a nagycsalád értékeiről, a generációk együttéléséről, az ünnep a nagycsaládoknál témakörökben.

- Tagcsaládjainkhoz minden hónapban eljuttatjuk a NOE információs újságját.

- Adományok gyűjtését, elosztását rendszeresen végzünk (ruhanemű, bútor, élelmiszer).

 

Ezek a fő feladataink egyesületünk tevékenységei közül. Naponta szembenézünk számtalan kisebb-nagyobb megoldandó kihívással is.

 

Mérföldkőnek tekintjük eddigi tevékenységünkben:

1. nem csak a szűk városrész (Tócóskert) családjaira, hanem régiónk vonzáskörzetére is kiterjed tevékenységünk, egyre többen csatlakoznak egyesületünkhöz a környező falvakból is. Az ott élő gyermekeknek, fiataloknak tartalmas kimozdulást, programokat kínálunk kéthetenkénti rendszerességgel;

2. a nagyobb rendezvényeink közhasznúságunknak köszönhetően nyitottak a társadalom széles rétegei felé;

3. a hátrányos helyzetű gyermekek segítséget kapnak  problémáik megoldására  szereplési, kommunikációs és egyéb, számukra ismeretlen helyzetekben -próbára téve önmagukat.

 

A teljes tagság önkéntesen látja el feladatát az egyesület működésében. Az állandó- és alkalmi programjainkhoz, nagyobb rendezvényeinkhez is mindig csatlakoznak önkéntesek.

Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséges gyerekek eddig rejtve maradt képességeikre jöhetnek rá, ismerhetik fel és fejleszthetik tudásukat körünkben.

Segítünk a családoknak lehetőségeiket jobban fel- és megismerni és élni azokkal (pályázatok, rendeletek, törvények ismerete).

A célcsoporttal napi kapcsolatban vagyunk. A megnövekedett taglétszámunk magával hozta természetesen a feladatok jobb és koordináltabb szétosztását, így a csoportvezetők biztosítják a naprakész kapcsolattartást a vezetőség és a tagság között.

NOE

A NOE létrejötte és céljai
    A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Az Alapszabályban rögzített célok azóta is érvényesek: az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.
   A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenykedik. A sokszínű tagságot összetartó közös érték a család.
    Az egyesületnek jelenleg kb. 15.000 család a tagja, akik közvetlenül vagy tagegyesületen keresztül tartoznak a NOE-hoz. Szerte az országban több mint 300 helyi közösségünk tevékenykedik. Hét regionális központunk működik: Felső-Duna (Győr), Közép-Magyarország (Monor), Dél-Alföld (Orosháza),  Al-Duna (Pécs), Felső-Tisza (Püspökladány), Észak (Fót), Balaton (Nagykanizsa) . Egyesületeinkben folyamatosan kb. 1500 önkéntes dolgozik.

Mit tesz a NOE?
   A NOE tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartjuk a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzánk fordul segítségért.
    Egyesületünk központjában többféle ingyenes tanácsadó szolgálat is működik: általános jogsegély, otthonteremtés, családi és szociális ellátások, fogyasztóvédelem, gyermeknevelés.
    Fontos feladatunk további a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése, a természet szeretetére, óvására és a környezettudatos magatartásra nevelés, a szenvedélybetegségek megelőzése, az egészségfejlesztés.

Hogyan védjük a családok érdekeit?
    Érdekvédelmi munkánk során kapcsolatban állunk mindazon állami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek a családpolitikát, a szociálpolitikát, az oktatást, az egészségügyet, a gazdasági és pénzügyeket irányítják, és igyekszünk a törvényhozást véleményünkkel, javaslatainkkal segíteni. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, amelyek szintén hatással lehetnek a törvényhozásra. Képviselőink jelen vannak a különféle érdekegyeztető fórumokban (pl. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsban, az Országos Szociálpolitikai Tanácsban, a Gazdasági és Szociális Tanácsban, a KTK, a HEFOP és a TÁMOP Monitoring Bizottságokban, Lakáspolitikai Tanácsadó Testületben. Felsőoktatási Kerekasztalban, nemzeti Egészségügyi Kerekasztalban stb.).
    A magasabb szinteken folytatott küzdelem mellett nagyon sok olyan napi feladatunk adódik, amely egyes családok konkrét problémáinak megoldását jelenti. Eljárunk önkormányzatoknál, gyámhivataloknál, tárgyalunk az OTP-vel, az energiaszolgáltatókkal, lakásmegoldásokat próbálunk találni fedél nélkül maradt családoknak. Adományokat küldünk a rászorulóknak, és adományokat fogadunk. Együttműködünk gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal. Saját egyesületeink napi életének szervezésében is segítünk.
    2001-ben létrehoztuk az „Otthon segítünk” Alapítványt, amely egy angol családsegítő szolgáltatási rendszert adaptál (Home Start). Az „Otthon segítünk” már több városban megkezdte a munkát, kiképezett jó néhány önkéntest, a rendszer folyamatosan bővül.

Belső és külső kapcsolataink, rendezvényeink
   Egyesületünknek van egy saját belső folyóirata, NOE Levelek a címe. Ez szolgálja a kapcsolattartást a tagsággal, és tartalmaz minden fontos információt a közösségi életről, a törvényi tudnivalókról, az akciókról, programokról, pályázatokról stb.
   Évente három nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában több ezer fő vesz részt. Júniusban régiós tagságunk találkozik Családi Napokon, ősszel pedig mindig egy vidéki város ad helyet országos találkozónak. Fontos számunkra, hogy ezeken a rendezvényeken magas színvonalú, értékes kulturális programokkal biztosítsunk kellemes időtöltést a családoknak. Sok olyan kedvező lehetőséghez jutnak ilyenkor a családok, amelyet egyébként nem engedhetnének meg maguknak. Harmadik nagy rendezvényünk minden évben a Karácsony, amely a születés, a család ünnepeként fontos üzenetet hordoz a számunkra.
   Együttműködünk más civil szervezetekkel is, amelyeknek céljai, értékrendje közel áll a miénkhez: pl. a Mozgáskorlátozottak Szövetségével (MEOSZ), a Levegő Munkacsoporttal, a Környezeti Nevelési Egyesülettel, az Anyanyelvápolók Szövetségével, a SOTE Magatartástudományi Intézetével, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, nyugdíjas szervezetekkel, szakszervezetekkel stb. Rendszeresen részt veszünk a civil társadalom megmozdulásain, hiszen fontosnak tartjuk a demokrácia fejlődését és működtetését. Alapító tagként csatlakoztunk a Magyar Szegénységellenes Hálózathoz.

Nemzetközi kapcsolataink
   Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a határon túli magyar családszervezetekkel való együttműködés. Évente kétszer tartunk a számukra képzéseket, amellyel segíteni igyekszünk fejlődésüket, bátorítjuk tevékenységüket. Rendszeres résztvevői kétévente rendezett konferenciáinknak, illetve találkozóinknak is. 2001-ben létrehoztuk a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Kialakultak kétoldalú kapcsolatok az egyesületek között, szerveztünk már közös táborokat, vezetőképzéseket is.
    Tagjai vagyunk több olyan nemzetközi szerveződésnek is, amelyek a családok, illetve a civil szervezetek fórumai. Évekig benne voltunk az ENSZ mellett működő NGO Committee on the Family bizottság vezető testületében, és ma is élő kapcsolatban állunk velük. Jó kapcsolataink vannak francia, belga és német családszervezetekkel, valamint a volt szocialista országok egyes családegyesületeivel (pl. Szlovákia, Csehország, Lettország, Litvánia, Ukrajna). Ugyancsak csatlakoztunk a FEFAF nevű európai hálózathoz, amely a háztartásban aktív nők szervezeteit fogja össze. Közreműködésünkkel létrejött az Európai Nagycsaládos Szövetség (ELFAC), és a szervezet alelnökét is a NOE adja. Első európai lobbysikerünk is megszületett. 49 EU-tagországbeli és 14 kelet-európai családszervezet összefogásával petíciót adtunk be az Európa Parlamenthez, amelyben kértük, hogy az EU foglalkozzon családpolitikai kérdésekkel is. Ennek eredményeként az Európa Parlament 2004 márciusában határozatot fogadott el, amely elsősorban a család és munka összeegyeztetésének elősegítését célozza meg, de néhány más, lényeges családpolitikai kérdéskörrel is foglalkozik. Jelenleg a gyermekgondozási termékek áfájának csökkentése érdekében zajlik egy nemzetközi akció, amelynek szintén kezdeményezői vagyunk.
   Szintén aktívan részt veszünk a Eurochild nevű európai hálózat munkájában, amely a gyermekszegénység kiküszöbölését tűzte zászlajára, s ebbe a munkába magukat a gyermekeket is igyekszünk bevonni. Már két alkalommal vettünk részt Brüsszelben EP képviselőkkel szervezett találkozón, amelyen maguk a gyermekek mondhatták el a gondjaikat, és az angol elnökség idején Glasgow-ban rendezett konferencián videoüzeneteik is elhangzottak.
   Társszervezői voltunk több Budapesten rendezett nemzetközi civil rendezvénynek (Social Platform Közgyűlése, ill. a Healthy Planet Forum „Nők és a vegyianyagok c. szemináriuma).
   Szakértőink európai szinten és hazai fórumokon is szorgalmazzák a családi élet és a munka összeegyeztetésének javítását szolgáló intézkedéseket, programokat, német mintára készülünk a „helyi szövetség a családért” nevű kezdeményezés hazai bevezetésére.

Miért legyek NADE és NOE tag?

Ha harmadszor, negyedszer, ötödször ... is domborodó pocakod láttán a tágabb családod, a barátaid, a kollégáid csodálkozása, rosszallása, fejcsóválása, lemondó legyintése fogad, de te mégsem érzed magad csodabogárnak, bátor hősnek vagy eszement fanatikusnak, hanem csupán egészséges nőnek, aki örül a megfogant új életnek, szereti a gyerekeket és szívesen nevel belőlük kettőnél többet is, köztünk a helyed.

Ha a harmadik, negyedik, ötödik, ... gyermeket váró feleségeddel együtt boldogan várod a családi szaporulatot, nem félsz a jövőtől, és ezt másoknak is szeretnéd megmutatni, a NOE-ban megteheted.

Ha még csak álmaidban él, hogy egyszer majd több gyermeket szeretnél, és már előre szeretnéd megtudni, milyen is a családi élet, amikor nem csupán társaddal, hanem gyermekekkel is megoszthatod érzelmi, szellemi, anyagi javaidat, gondolkodj el, vajon nem a NOE-ban van-e a helyed pártoló vagy várományos tagként, hiszen minden nagycsalád az első gyermekkel kezdődik...

Ha nincs saját családod, de úgy érzed, van benned megértés másokkal szemben; ha a benned lévő szeretetraktárból tudsz juttatni másoknak is, nálunk szétoszthatod a szíved kincseit!

Ha már házastársaddal együtt vállaltad a nagycsalád minden terhét és örömét, és úgy érzitek, van mit mondanotok a hasonló cipőben járóknak és a jövendő szülőknek, a NOE-ban a helyetek.

Ha gyermekeidnek hasonló szellemű társaságot, játszópajtásokat keresel, a NOE-ban lesznek elegen.

Ha úgy alakult az életed, hogy egyedül maradtál a gyermekeiddel és nehéz egyedül hordani a terheket, a NOE-ban baráti segítségre találhatsz.

Ha már felnőttek a gyermekeid, és hiányzik a gyerekzsivaj, a mozgalmas élet, a NOE-ban pótolhatod a hiányt!

Ha szükséged van tanácsra, bátorításra, a hasonlóak közösségére, az "én sem vagyok más" érzésére, válaszokra az "ők hogyan oldották meg" kérdésre, akkor gyere közénk!

Ha segíteni tudsz más szülőknek és gyermekeknek tanáccsal, információval, felhalmozódott tudásoddal, szakértelmeddel és tapasztalatoddal, gyere és segíts!

Ha kedvenc időtöltésed a szervezés, és nem veted meg a kétkezi munkát akkor sem, ha másokért kell dolgozni, nálunk ebben sem lesz hiányod.

Ha jó szakmai, üzleti, baráti kapcsolataidat szívesen használod fel arra is, hogy másoknak segíts általuk, a NOE jó terep.

Ha harcos alkat vagy, és nem ijedsz meg a saját árnyékodtól, ha tárgyalni kell önkormányzatokkal, intézményekkel, különféle rendű és rangú emberekkel, a NOE-ban nem törjük le harci kedvedet.

Ezek mellett az sem lehet mellékes, hogy

  • van, aki küzd a családod, a gyermekeid érdekeiért, a jobb szociális ellátásért, a megfelelő lakásért, az iskolai esélyegyenlőségért, és minden olyan dologért, ami a családok életét megkönnyítheti;
  • időnként kisegítenek ruhával, ha a gyermekeid bokája és könyöke kilóg a tavalyi göncből;
  • csereberélhetsz babaholmit, ha már szétosztottál mindent, és újabb gyermek kopogtat a család ajtaján;
  • olcsón eljuthaszt olyan helyekre, ahová egyedül nehezen vagy egyáltalán nem sikerülne;
  • bizonyos helyeken olcsóbban vásárolhatsz a tagkártyáddal;
  • talán végre megfizethető áron eljuthattok nyaralni a gyerekekkel együtt;
  • a leglehetetlenebbnek látszó ügyekben is számíthatsz a NOE közösségére.

 

És mit nyújt neked a fentieken túl a NADE?

- egy élő közösséget helyben,

- minden programban benne lehetsz,

- országos és helyi információkat elérnek.

Tanácsadás

Akár tetszik nekünk, akár nem, manapság életünket át- meg átszövik a jogszabályok, előírások és az elektronikus világ. Olyan új dolgokkal találkozunk, mint krízisalap, elektronikus közszolgáltatások vagy a családi pótlék megosztása, de sokszor olyan hétköznapi dolgok sem teljesen világosak, mint a gyes szabályai vagy a tankönyvtámogatás. Ilyenkor jól jönne valami felvilágosítás, de ismerőseink sokszor ugyanúgy bajban vannak, mint mi, és nem biztos, hogy hiteles információjuk van; a különböző ügyfélszolgála
 
tokra pedig az ember általában nem szívesen megy vagy telefonál, mert "emberi hanggal" sajnos ott nem sűrűn találkozni.
 
 
A NOE-FON azért jött létre, hogy hiteles, naprakész tájékoztatást tudjon adni a jogszabályokról; illetve hogy egyedi problémák megoldásához, ügyek elintézéséhez útba igazítson. És, ami a legfontosabb, hogy tegye ezt érthetően és emberi hangon.
 
A NOE-FON munkatársai minden hétköznap 8 órától 16 óráig állnak rendelkezésükre. 16 óra után és hétvégéken hangposta fogadja hívásukat.
 
Kék-szám: 06 40/200 943 (helyi tarifával hívható)
NOE-flottás szám: 06 70/771-6565 (NOE flottán belül ingyenesen hívható)
 
Internet: www.noefon.hu
Email: noefon@noefon.hu

 

Missziónk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu condimentum est. In mattis odio non elit fermentum porttitor. Nam et felis quis dui vestibulum faucibus. Curabitur molestie rutrum porta. Mauris cursus, nisl quis tincidunt auctor, mi neque facilisis nisl, quis adipiscing elit magna eget libero. Nam imperdiet pretium dolor, in mattis lectus sodales luctus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu condimentum est. In mattis odio non elit fermentum porttitor. Nam et felis quis dui vestibulum faucibus. Curabitur molestie rutrum porta. Mauris cursus, nisl quis tincidunt auctor, mi neque facilisis nisl, quis adipiscing elit magna eget libero. Nam imperdiet pretium dolor, in mattis lectus sodales luctus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae.

Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
4031 Debrecen, Angyalföld tér 11. | Tel.: +36 20 312-8584 | E-mail: debreceninagycsaladosok@gmail.com

Minden jog fenntartva! 2014  Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete  |  Powered by GridGuyz | Készítette: megaweb